pieniadz.pl

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki

04-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-04
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _dalej "Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał podjętych w dniu 4 marca 2016 r. powołała:

1. Pana Macieja Jankiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu, z dniem 7 marca 2016 r.
2. Pana Zbigniewa Kulewicza na stanowisko Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi, z dniem 7 marca 2016 r.
3. Pana Piotra Staronia na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych, z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o zakończeniu postepowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

1. Prezesa Zarządu Spółki,
2. Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Spółki,
3. Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki,
4. Członka Zarządu ds. Inwestycji Spółki,

bez wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycji.

Pan Maciej Jankiewicz jest magistrem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na WSPiRR w Falentach oraz studia podyplomowe w języku angielskim "Projekty deweloperskie i inwestycyjne" na WSGN w Warszawie. Pan Maciej Jankiewicz posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, czego potwierdzeniem są m.in. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskana licencja Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pan Maciej Jankiewicz od 2012 r. do chwili obecnej prowadził działalność gospodarczą w dziedzinie zarzadzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej Widzewskiego TBS w Łodzi. W latach 2007-2009 był Członkiem Rady Nadzorczej "Kaskada" Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Zarządcy POC Dipservice _obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A._, zaś w 2006 r. był Prezesem Zarządu T.O.N. Agro S.A. _obecnie w składzie Polskiego Holdingu Nieruchomosci S.A._ oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Agroman Sp. z o.o. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Miejskiego Biura Finansów i Oświaty m.st. Warszawy, a w latach 2001-2003 zajmował stanowiska kierownicze w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej.

Pan Maciej Jankiewicz oświadczył, iż z dniem objęcia przez niego funkcji nie będzie po jego stronie konfliktu interesów, jak również poza przedsiębiorstwem Spółki nie będzie prowadził w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie będzie wykonywał żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie będzie brał udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Jankiewicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm._.

Na mocy podjętej uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 4 marca 2016 r., z dniem powołania Pana Macieja Jankiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu zakończy się okres delegowania Członka Rady Nadzorczej Pani Izabeli Felczak – Poturnickiej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Zbigniew Kulewicz od dnia 21 grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, a z dniem 21 grudnia 2015 r. został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego sprawowania funkcji Wiceprezesa – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pan Zbigniew Kulewicz w dniu 4 marca 2016 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Pan Zbigniew Kulewicz od 2011 r. do chwili obecnej pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki "Nasz Dom" Sp. z o.o. W latach 2005-2008 był zatrudniony w PKO BP S.A., obejmując w kolejności funkcje: Dyrektora Zarządzającego Centrum Administracji _odpowiedzialnego m.in. za zarządzanie nieruchomościami i majątkiem ruchomym banku_, Doradcy Prezesa Zarządu, koordynatora _współautora_ ogólnopolskiego programu modernizacji obiektów bankowych. W 2005 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu TBS Bemowo w Warszawie Sp. z o. o. nadzorował budowę osiedla mieszkaniowego. W latach 2002-2004 był Dyrektorem Oddziału Wojdyła Budownictwo Sp. z o. o. Wyniki Oddziału w istotny sposób przyczyniły się do zwycięstwa firmy w ogólnopolskim rankingu najbardziej dynamicznych firm Gazela Biznesu 2003 r. Do 2002 r. był Likwidatorem i Zarządcą Komisarycznym przedsiębiorstw państwowych. Przez wiele lat do 2000 r., pracował w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim i przekształceniami własnościowymi wielu przedsiębiorstw oraz kierowaniem projektami prywatyzacyjnymi przedsiębiorstw. Jest absolwentem Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, pełnienia funkcji likwidatora i sanatora przedsiębiorstw, finansów dla menadżerów, a także negocjacji w biznesie. Jest również autorem i współautorem licznych opracowań dla Ministra Skarbu Państwa dotyczących stanu gospodarczego i możliwości prywatyzacyjnych przedsiębiorstw oraz programów restrukturyzacyjnych.

Pan Zbigniew Kulewicz oświadczył, iż z dniem objęcia przez niego funkcji nie będzie po jego stronie konfliktu interesów, jak również poza przedsiębiorstwem Spółki nie będzie prowadził w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie będzie wykonywał żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie będzie brał udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Pan Zbigniew Kulewicz oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm._.

Pan Piotr Staroń jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończył również Bournemouth University, gdzie uzyskał tytuł Master of Arts In Financial Services. Pan Piotr Staroń brał udział w formułowaniu i realizacji strategii biznesowych w dziedzinach takich jak usługi finansowe, teleinformatyczne i internetowe, komercjalizacyjne oraz inwestycyjne na rynku nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie nadzoru i kierowania działalnością podmiotów gospodarczych, a także w projektowaniu oraz wdrażaniu struktur organizacyjnych i procedur operacyjnych w przedmiotowych dziedzinach. Pan Piotr Staroń od 2014 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MaNA Solid Invest Sp. z o.o. oraz od 2013 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce NASK 4Innovation Sp. z o.o. W latach 2010-2012 pełnił funkcję Doradcy ds. Finansowych w PGE Energia Jądrowa S.A./EJ 1 Sp. z o.o., zaś w latach 2009-2011 był Dyrektorem Biura Inwestycji i Członkiem Komitetu Ochrony Ryzyka w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Banku Turystyki S.A., Kredyt Banku S.A., Funduszu Składkowym Ubezpieczenia Rolników, Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o., Domu Inwestycyjnym Banku Współpracy Europejskiej S.A. oraz PKP CARGO S.A.

Pan Piotr Staroń oświadczył, iż z dniem objęcia przez niego funkcji nie będzie po jego stronie konfliktu interesów, jak również poza przedsiębiorstwem Spółki nie będzie prowadził w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie będzie wykonywał żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie będzie brał udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Staroń oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm._.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-03

+ więcej
  • EUR euro 4,4671 +0,03%  +0,12gr
  • USD dolar 3,9764 +0,60%  +2,36gr
  • GBP funt 4,9560 +0,12%  +0,60gr
  • CHF frank 4,2018 +0,23%  +0,98gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm