pieniadz.pl

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał

22-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-22
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.482.044,00 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 402¹ oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 40 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00.

Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 lutego 2016 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm