pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015

14-05-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-05-14
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody operacyjne 37,4 39,8 9 014,4 9 592,9
II. Zysk z działalności operacyjnej 10,9 2,6 2 627,2 626,7
III. Zysk brutto z działalności kontynuowanej 11,8 3,5 2 844,1 843,6
IV. Zysk netto 12,7 2,7 3 061,1 650,8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (35,2) (16,1) (8 484,2) (3 880,5)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19,9) (7,1) (4 796,5) (1 711,3)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20,3 (0,1) 4 892,9 (24,1)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (34,8) (23,3) (8 387,8) (5 615,9)
IX. Stan na 31 marca 2015 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca 2015 Stan na 31 grudnia 2014
X. Aktywa 2 243,6 2 283,4 548 691,6 558 425,0
XI. Zobowiązania długoterminowe 117,9 98,6 28 833,5 24 113,5
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 112,3 184,1 27 463,9 45 023,2
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 963,0 1 947,1 480 068,5 476 180,0
XIV. Kapitał zakładowy 46,5 46,5 11 367,6 11 367,6
XV. Liczba akcji (szt.) 46 482 044 46 482 044 46 482 044 46 482 044
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 0,27 0,06 0,06 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 42,23 41,89 10,33 10,24
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XVIII. Przychody operacyjne 6,1 1,3 1 470,3 313,3
XIX. Zysk z działalności operacyjnej 13,9 1,6 3 350,3 385,6
XX. Zysk brutto 16,1 1,5 3 880,5 361,5
XXI. Zysk netto 15,5 1,6 3 735,9 385,6
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,7) 0,0 (168,7) 0,0
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 125,1 0,0 30 152,6 0,0
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (119,4) 0,0 (28 778,7) 0,0
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 5,0 0,0 1 205,1 0,0
XXVI. Stan na 31 marca 2015 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 marca 2015 Stan na 31 grudnia 2014
XXVII. Aktywa 1 936,2 2 034,9 473 514,3 497 652,2
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 0,8 0,3 195,6 73,4
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 3,8 120,5 929,3 29 469,3
XXX. Kapitał własny 1 931,6 1 914,1 472 389,3 468 109,6
XXXI. Kapitał zakładowy 46,5 46,5 11 367,6 11 367,6
XXXII. Liczba akcji (szt.) 46 482 044 46 482 044 46 482 044 46 482 044
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) 0,33 0,04 0,08 0,01
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR) 41,56 41,18 10,16 10,07


Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 31 marca 2015 roku i
okres zakończony dnia 31 marca 2014 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 marca 2015 roku: 4,0890 PLN/EUR- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku - 4,1489
PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm