pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

16-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-11 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-16
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody operacyjne 166,5 171,3 39 744,1 40 889,9
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12,5 (7,0) 2 983,8 (1 670,9)
III. Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 13,7 (0,2) 3 270,2 (47,7)
IV. Zysk (strata) netto 107,8 107,0 25 732,2 25 541,3
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10,6 34,2 2 530,3 8 163,7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6,0) 10,2 (1 432,2) 2 434,8
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (86,0) (0,5) (20 528,5) (119,4)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (81,4) 43,9 (19 430,5) 10 479,1
IX. Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013 Stan na 31 grudnia 2014 Stan na 31 grudnia 2013
X. Aktywa 2 283,4 2 457,8 535 720,2 576 637,0
XI. Zobowiązania długoterminowe 98,6 212,8 23 133,1 49 926,1
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 184,1 252,3 43 192,6 59 193,4
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 947,1 1 861,7 456 819,1 436 783,0
XIV. Kapitał zakładowy 46,5 44,6 10 905,4 10 463,8
XV. Liczba akcji (szt.) 46 482 044 44 599 947 46 482 044 44 599 947
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 2,29 2,29 0,55 0,55
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 41,89 41,74 9,83 9,79






Powyższe dane finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku i
rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 grudnia 2014 roku: 4,2623 PLN/EUR- pozycje
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893
PLN/EUR



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm