pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

12-11-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-12
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody operacyjne 120,2 130,1 28 753,9 31 122,2
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 51,7 62,4 12 367,5 14 927,2
III. Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej 12,7 (10,3) 3 038,1 (2 463,9)
IV. Zysk/strata netto 48,8 69,2 11 673,8 16 553,8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6,8) 18,8 (1 626,7) 4 497,3
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12,2) (8,9) (2 918,5) (2 129,0)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (100,2) (0,4) (23 969,6) (95,7)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (119,2) 9,5 (28 514,7) 2 272,6
IX. Stan na 30 września 2014 r. Stan na 30 września 2013 r. Stan na 30 września 2014 r. Stan na 30 września 2013 r.
X. Aktywa, razem 2 206,7 2 457,8 528 487,6 588 624,1
XI. Zobowiązania długoterminowe 163,0 212,8 39 037,2 50 964,0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 102,0 252,3 24 428,2 60 423,9
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 887,5 1 861,7 452 041,7 445 862,8
XIV. Kapitał zakładowy 46,4 44,6 11 101,7 10 681,4
XV. Liczba akcji (w szt.) 46 355 305 44 599 947 46 355 305 44 599 947
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą z zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 1,04 1,44 0,25 0,34
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 40,72 41,74 9,75 10,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XVIII. Przychody operacyjne 69,3 106,8 16 577,8 25 548,4
XIX. Zysk/strata z działalności operacyjnej 67,3 104,6 16 099,3 25 022,1
XX. Zysk/strata brutto 61,9 99,5 14 807,5 23 802,1
XXI. Zysk/strata netto 62,0 0,1 14 831,5 23,9
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,9) (5,3) (215,3) (1 267,9)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,8 5,4 191,4 1 291,8
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem (0,1) 0,1 (23,9) 23,9
XXVI. Stan na 30 września 2014 r. Stan na 30 września 2013 r. Stan na 30 września 2014 r. Stan na 30 września 2013 r.
XXVII. Aktywa, razem 1 973,0 1 858,0 472 518,3 444 976,6
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 101,3 15,5 24 260,6 3 712,1
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 17,7 1,1 4 239,0 263,4
XXX. Kapitał własny 1 854,0 1 841,4 444 018,7 441 001,1
XXXI. Kapitał zakładowy 46,4 44,6 11 101,7 10 681,4
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 46 355 305 44 599 947 46 355 305 44 599 947
XXXIII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,35 2,29 0,32 0,55
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 40,00 41,29 9,58 9,89


Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2014 r. i
okres zakończony dnia 30 września 2013 roku zostały przeliczone na EUR
według następująych zasad:- poszczególne pozycje
aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30
września 2014 roku - 4,1755 PLN/EUR- poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych -
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Poslki na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku
- 4,1803 PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm