pieniadz.pl

Zawarcie znaczących umów sprzedaży akcji w ramach Grupy Kapitałowej

31-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-31
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie znaczących umów sprzedaży akcji w ramach Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Emitent") informuje o zawarciu w dniu 31 października 2014 r. przez spółki zależne Emitenta: Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "WHN") oraz PHN 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN 5") transakcji z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Dom Maklerski").

WHN złożył zlecenie zawarcia przez Dom Maklerski transakcji zakupu akcji spółek Intraco S.A., Budexpo S.A., Wrocławskie Centrum Prasowe S.A. Natomiast PHN 5 zawarł z Domem Maklerskim, działającym we własnym imieniu, ale na rachunek WHN umowy sprzedaży akcji spółek, o których mowa powyżej.

Umowy obejmowały:

- 7.636.643 akcji w kapitale zakładowym INTRACO S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 76.366.430,00 zł, które stanowią 95,46% w kapitale zakładowym INTRACO S.A., (dalej "Akcje INTRACO"),

- 1.235.276 akcji w kapitale zakładowym BUDEXPO S.A. o wartości nominalnej 50,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 61.763.800,00 zł, które stanowią 99,57% w kapitale zakładowym BUDEXPO S.A. (dalej "Akcje BUDEXPO"),

- 2.880.000 akcji w kapitale zakładowym Wrocławskie Centrum Prasowe S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.880.000,00 zł, które stanowią 100,00 % w kapitale zakładowym Wrocławskie Centrum Prasowe S.A. (dalej "Akcje WCP"),

za łączną kwotę 366.317.970,97 zł.

Akcje INTRACO S.A., Akcje BUDEXPO S.A. oraz Akcje WCP będące przedmiotem sprzedaży stanowiły aktywa finansowe PHN 5. Zakup akcji zostanie sfinansowany przez WHN w przeważającej części emisją obligacji.

PHN 5 oraz WHN są spółkami zależnymi bezpośrednio od Emitenta. Emitent posiada 100,00% udziałów PHN 5 oraz 97,82% akcji WHN S.A. W każdym przypadku udział procentowy praw głosów na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników jest równy udziałowi procentowemu w kapitale zakładowym.

Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu ds. finansowych Emitenta pełnią jednocześnie te same funkcje w WHN. Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PHN 5 nie występują powiązania.

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania za umowę o znacznej wartości.

Sprzedaż akcji z PHN 5 do WHN wynika z realizacji strategii Grupy PHN polegającej na racjonalizacji i optymalizacji struktury, poprawie efektywności działalności w zakresie zarządzania aktywami oraz efektywności funkcjonowania Grupy PHN.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm