pieniadz.pl

Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

20-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-20
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent"), informuje, że Rada Nadzorcza na mocy Uchwały podjętej w dniu 20 października 2014 r. delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Mateusza Matejewskiego z dniem 20 października 2014 r. do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Mateusz Matejewski - absolwent Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Zarządzanie w Administracji Publicznej, absolwent studiów MBA Executive INE PAN oraz uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, w tym zarządzania projektowego oraz procesowego. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie wieloletniej pracy w strukturach administracji publicznej (1999 – 2009), następnie jako Dyrektor Centrum Usług Wspólnych odpowiadał za proces przekształcenia organizacyjno-prawnego jednostki oraz za procesy restrukturyzacyjne. Brał udział w tworzeniu Centralnego Zamawiającego dla administracji rządowej. W latach 2013 – 2014 Wiceprezes Zarządu w Soda Polska Ciech S.A. odpowiedzialny za restrukturyzację, utrzymanie ruchu oraz IT. Do głównych osiągnięć zawodowych należy przede wszystkim zaliczyć przeprowadzenie szeregu przekształceń, restrukturyzacji oraz optymalizacji procesów zachodzących w organizacji. Wieloletni Przewodniczący Rad Nadzorczych: GEOVITA S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami "AGRO" S.A. oraz PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. Od momentu powstania Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. – Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Mateusz Matejewski oświadczył, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza zobowiązała oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do złożenia w Spółce w terminie 14 dni oświadczenia dotyczącego nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w zakresie art. 380 ksh, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm