pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014

01-09-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2014 obejmujące okres od 2014-01-01 do 2014-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-09-01
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-116 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętokrzyska 36 l.30/27
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)
Pricewaterhouse Coopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody operacyjne 78,5 92,2 18 787,1 22 065,9
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 3,2 (22,9) 765,8 (5 480,6)
III. Zysk/strata brutto z działalności kontynuowanej 4,0 (20,3) 957,3 (4 858,3)
IV. Zysk/strata netto 13,4 (17,6) 3 207,0 (4 212,1)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (42,5) 1,0 (10 171,4) 239,3
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6,4) (6,4) (1 531,7) (1 531,7)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (100,1) (0,2) (23 956,5) (47,9)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (149,0) (5,6) (35 659,6) (1 340,2)
IX. Stan na 30 czerwca 2014 roku Stan na 30 czerwca 2013 roku Stan na 30 czerwca 2014 roku Stan na 30 czerwca 2013 roku
X. Aktywa, razem 2 181,4 2 457,8 524 261,6 590 689,5
XI. Zobowiązania długoterminowe 192,7 212,8 46 312,1 51 142,8
XII. XI. Zobowiązania krótkoterminowe 82,4 252,3 19 803,4 60 635,9
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 848,3 1 861,7 444 206,8 447 427,2
XIV. Kapitał zakładowy 46,2 44,6 11 109,8 10 718,8
XV. Liczba akcji (w szt.) 46 226 614 44 599 947 46 226 614 44 599 947
XVI. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą z zysku przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 0,28 (0,38) 0,07 (0,09)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 39,98 41,74 9,61 10,03
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XVIII. Przychody operacyjne 2,5 2,4 598,3 574,4
XIX. Zysk/strata z działalności operacyjnej 7,9 (16,5) 1 890,7 (3 948,9)
XX. Zysk/strata brutto 7,1 (16,8) 1 699,2 (4 020,7)
XXI. Zysk/strata netto 7,2 (16,7) 1 723,1 (3 996,7)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (0,7) (5,0) (167,5) (1 196,6)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0,0 0,0 0,0 0,0
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,8 5,4 191,5 1 292,4
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 0,1 0,4 24,0 95,7
XXVI. Stan na 30 czerwca 2014 roku Stan na 30 czerwca 2013 roku Stan na 30 czerwca 2014 roku Stan na 30 czerwca 2013 roku
XXVII. Aktywa, razem 1 914,7 1 858,0 460 164,9 446 538,0
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 116,9 15,5 28 094,9 3 725,2
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1,1 1,1 264,4 264,4
XXX. Kapitał własny 1 796,7 1 841,4 431 805,6 442 548,5
XXXI. Kapitał zakładowy 46,2 44,6 11 109,8 10 718,8
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 46 226 614 44 599 947 46 226 614 44 599 947
XXXIII. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,16 (0,39) 0,04 (0,09)
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 38,87 41,29 9,34 9,92


Powyższe dane finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku i
okres zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne pozycje
aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30
czerwca 2014 roku - 4,1609 PLN/EUR- poszczególne pozycje
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych -
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku -
4,1784 PLN/EURW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm