pieniadz.pl

Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta i ich nabyciem przez spółkę zależną Emitenta

14-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-14
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta i ich nabyciem przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "PHN" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14 lipca 2014 r. Emitent oraz spółka zależna od Emitenta - PHN 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "PHN 5") zawarły znaczącą umowę skutkującą zbyciem przez PHN i nabyciem przez PHN 5 należących do PHN akcji w kapitale zakładowym spółki Intraco S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "INTRACO") i Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "DALMOR") oraz należących do PHN udziałów w kapitale zakładowym spółki Budexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "BUDEXPO") i Wrocławskie Centrum Prasowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "WCP").

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PHN 5 z dnia 14 lipca 2014 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 471.088.200,00 zł w drodze ustanowienia 9.421.664 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 471.083.200,00 zł, objętych przez PHN w zamian za wkład niepieniężny (dalej "Aport") w postaci należących do PHN:

- 7.636.643 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 10,00 zł każda w kapitale zakładowym INTRACO, stanowiących 95,46% kapitału zakładowego INTRACO i uprawniających do 95,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu INTRACO, których wartość godziwa została ustalona na łączną kwotę 217.337.905,20 zł,

- 4.350.113 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii AA oraz B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda w kapitale zakładowym DALMOR, stanowiących 90,31% kapitału zakładowego DALMOR i uprawniających do 90,31% głosów na Walnym Zgromadzeniu DALMOR, których wartość godziwa została ustalona na łączną kwotę 104.765.179,80 zł,

- 1.235.276 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w kapitale zakładowym BUDEXPO, stanowiących 99,57% kapitału zakładowego BUDEXPO i uprawniających do 99,57% głosów na Zgromadzeniu Wspólników BUDEXPO, których wartość godziwa została ustalona na łączną kwotę 131.569.065,77 zł,

- 2.880 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w kapitale zakładowym WCP, stanowiących 100,00% kapitału zakładowego WCP i uprawniających do 100,00% głosów na Zgromadzeniu Wspólników WCP, których wartość godziwa została ustalona na łączną kwotę 17.411.000,00 zł,

o łącznej wartości 471.083.150,77 zł oraz uzupełniający wkład pieniężny w kwocie 49,23 zł. W wykonaniu zobowiązania PHN do wniesienia wkładu na pokrycie nowych udziałów w kapitale zakładowym PHN 5, w dniu 14 lipca 2014 r. pomiędzy PHN i PHN 5 została zawarta umowa przenosząca na PHN 5 przedmiot Aportu ("Umowa Aportowa"). Własność udziałów i akcji stanowiących przedmiot Aportu przeszła na PHN 5 z chwilą zawarcia Umowy Aportowej.

Posiadane przez PHN akcje w kapitale zakładowym INTRACO i DALMOR oraz udziały w kapitale zakładowym BUDEXPO i WCP stanowiły inwestycję długoterminową, a ich wniesienie aportem do PHN 5 jest elementem realizacji opisanej w prospekcie emisyjnym Emitenta strategii Grupy PHN, polegającej na zmianie struktury Grupy, służącej poprawie efektywności jej funkcjonowania.

Zarówno przed podwyższeniem kapitału zakładowego PHN 5, jak i z chwilą zarejestrowania jego podwyższenia Emitentowi przysługuje 100,00% akcji w kapitale zakładowym PHN 5, uprawniających do wykonywania 100,00% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PHN 5. Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi PHN 5 nie występują powiązania.

Wartość przedmiotu Aportu jak również cena objętych w zamian za ten Aport udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PHN 5 przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania za aktywa znacznej wartości.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 i 3 w związku z § 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm