pieniadz.pl

PEP SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

10-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2016-08-10
POLENERGIA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLENERGIA Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-526 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Krucza 24/26
_ulica_ _numer_
022 522 39 00 022 522 31 61
_telefon_ _fax_
info@polenergia.pl polenergia.pl
_e-mail_ _www_
5261888932 012693488
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży - ogółem 1 366 494 1 355 346 311 948 327 843
II. Zysk z działalności operacyjnej 10 325 67 361 2 357 16 294
III. Zysk _strata_ brutto -16 176 49 387 -3 693 11 946
IV. Zysk _strata_ netto -25 047 36 006 -5 718 8 709
V. Zysk _strata_ netto przypisany jednostce dominującej -25 002 35 989 -5 708 8 705
VI. Całkowite dochody za okres -23 762 34 042 -5 424 8 234
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 82 972 50 964 18 941 12 328
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 732 -256 346 -13 408 -62 007
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 398 104 600 -5 570 25 302
X. Przepływy pieniężne netto, razem -158 -100 782 -36 -24 378
XI. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XII. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,55 0,79 -0,13 0,19
XIV. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,55 0,79 -0,13 0,19
XV. stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015
XVI. Aktywa, razem 3 094 147 3 198 370 699 163 750 527
XVII. 1 743 381 1 801 119 393 940 422 649
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1 320 121 1 302 808 298 299 305 716
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 423 260 498 311 95 641 116 933
XX. Kapitał własny 1 350 766 1 397 251 305 223 327 878
XXI. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 537 21 327
XXII. Liczba akcji _w szt._ 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 29,72 30,75 6,72 7,22
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 29,72 30,75 6,72 7,22
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXVI. Przychody ze sprzedaży 13 674 13 379 3 122 3 236
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej -2 615 -4 731 -597 -1 144
XXVIII. Zysk _strata_ brutto -37 927 -11 199 -8 658 -2 709
XXIX. Zysk _strata_ netto -35 078 -9 118 -8 008 -2 206
XXX. Całkowity dochód za okres -35 078 -9 118 -8 008 -2 206
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 719 2 074 -392 502
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 87 658 -153 613 20 011 -37 157
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -671 -262 -153 -63
XXXIV. Przepływy pieniężne netto, razem 85 268 -151 801 19 465 -36 719
XXXV. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXVI. średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,77 -0,20 -0,18 -0,05
XXXVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,77 -0,20 -0,18 -0,05
XXXIX. stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015 stan na 30/06/2016 stan na 31/12/2015
XL. Aktywa, razem 1 499 961 1 535 510 338 936 360 321
XLI. Zobowiązania 316 029 293 779 71 411 68 938
XLII. Zobowiązania długoterminowe 1 488 2 890 336 678
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 314 541 290 889 71 075 68 260
XLIV. Kapitał własny 1 183 932 1 241 731 267 525 291 384
XLV. Kapitał zakładowy 90 887 90 887 20 537 21 327
XLVI. Liczba akcji _w szt._ 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XLVII. Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 26,05 27,32 5,89 6,41
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 26,05 27,32 5,89 6,41


Wybrane pozycje przeliczono na EUR według następujących kursów:1_
pozycje z rachunku zysków i strat, sprawozdania z całokowitych dochodów
oraz z sprawozdania z przepływów pieniężnych -kurs liczony jako średnia
kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego z 6 miesięcy okresu
zakończonego dnia 30 czerwca 2016 roku i 30 czerwca 2015 roku -
odpowiednio 1EUR = 4,3805 PLN oraz 1EUR = 4,1341 PLN2_ pozycje z
bilansu - kurs średni NBP na dzień 30 czerwca 2016 roku - 1EUR = 4,4255
PLN oraz na dzień 31 grudnia 2015 r.: = 4,2615 PLNW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm