pieniadz.pl

PEP SA
Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy

06-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Informacja o dokonanych odpisach oraz odwołanie prognozy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Polenergia S.A. _“Spółka"_ niniejszym informuje, że w związku z tym, że w dniu 15 lipca 2016 roku wchodzi w życie ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych _"Ustawa"_, Spółka zmuszona została do dokonania odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w postaci projektów farm wiatrowych w tzw. dewelopmencie, tj. projektów budowy farm wiatrowych, które nie posiadają pozwolenia na budowę lub co, do których nie zostało wszczęte postępowania w sprawie wydania takiego pozwolenia. Z uwagi na zapisy Ustawy dotyczące minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań wspomniane projekty nie mogą być dalej kontynuowane.
Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedaży projektu farmy wiatrowej _ostatnia rata która miała zostać uregulowana wraz z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie farmy wiatrowej_.
Łączna kwota wspomnianych odpisów to ok. 55 mln złotych. Odpisy mają charakter niegotówkowy. Zostaną one ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Obciąży ona wynik operacyjny Grupy pozostając, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik "skorygowanej EBITDA".
Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Zostaną one uwzględnione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2016 roku, którego publikacja nastąpi 10 sierpnia 2016 roku.
Z uwagi na konieczność dokonania powyższych odpisów, a także na utrzymujący się stan niepewności regulacyjnej, Spółka niniejszym odwołuje prognozę wyników na rok 2016 podaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2016. Spółka nie planuje także publikować prognozy wyników na kolejna lata.
Spółka na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały jeszcze wydane i wpływ wspomnianych regulacji na działanie Spółki i jej wyniki finansowe. W chwili obecnej, z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie jest możliwe, dokonanie kompleksowej oceny wpływu nowych regulacji na Spółkę i konieczności dokonania ewentualnych dalszych odpisów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm