pieniadz.pl

Bank Pekao SA
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez S&P Global Ratings

18-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-18
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Potwierdzenie ocen ratingowych Banku przez S&P Global Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 18 października 2016 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings poinformowała Bank o przeprowadzeniu przeglądu ocen ratingowych Banku i ich utrzymaniu na niezmienionym, następującym poziomie:
długoterminowa: “BBB+"
krótkoterminowa: “A-2"
perspektywa: “negatywna"
stand-alone _samodzielna_: “bbb+"

Przeglądu ocen ratingowych Banku dokonano w następstwie zweryfikowania perspektywy nadzwyczajnego wsparcia rządowego dla sektora bankowego po wejściu w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy prawne na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 1093/2010 i _UE_ nr 648/2012.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm