pieniadz.pl

Bank Pekao SA
Raport bieżący 20/2016: Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

12-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Raport bieżący 20/2016: Powzięcie informacji o wydaniu przez Komitet Stabilności Finansowej opinii w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WEZarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. _"Bank"_ informuje, że powziął informację, iż Komitet Stabilności Finansowej, działając na podstawie art. 39 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym _"Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym"_, wydał na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ opinię w zakresie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nie bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Bank jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF, w przedmiocie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank _na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej_ bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym - w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie _UE_ nr 648/2012.

Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpi, zgodnie z art. 39 Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, w formie decyzji administracyjnej KNF. Do chwili publikacji niniejszego raportu Bank nie otrzymał decyzji KNF.

O decyzji KNF wydanej w postępowaniu w przedmiocie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm