pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

24-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-24
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
81-061 Gdynia
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Hutnicza 16
_ulica_ _numer_
_58_ 58-58-200 _58_ 58-58-201
_telefon_ _fax_
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
_e-mail_ _www_
7491968481 532471265
_NIP_ _REGON_
BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 131 985 100 796 30 130 24 382
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 981 2 808 1 137 679
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 440 2 510 100 607
IV. Zysk _strata_ netto 1 328 2 545 303 615
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 136 11 334 2 086 2 741
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _4 188_ _45 713_ _956_ _11 057_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _669_ 41 155 _153_ 9 955
VIII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem 4 279 6 776 977 1 639
IX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,02 0,03 0,00 0,01
X. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 324 096 317 077 73 234 74 405
XI. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 87 868 86 541 19 855 20 308
XII. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 566 77 566 17 527 18 202
XIII. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 190 431 187 216 43 031 43 932
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 45 797 43 320 10 348 10 165
XV. Liczba akcji _w szt._ na koniec okresu _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,13 1,12 0,26 0,26
XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,13 1,12 0,26 0,26
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 131 985 100 796 30 130 24 382
XX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 861 2 552 1 110 617
XXI. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 299 2 261 68 547
XXII. Zysk _strata_ netto 1 189 2 298 271 556
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 405 10 888 2 147 2 634
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _4 266_ _45 711_ _974_ _11 057_
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _583_ 41 170 _133_ 9 959
XXVI. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem 4 556 6 347 1 040 1 535
XXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,02 0,03 0,00 0,01
XXVIII. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 323 419 316 546 73 081 74 281
XXIX. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 87 667 86 478 19 810 20 293
XXX. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 566 77 566 17 527 18 201
XXXI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 190 283 187 134 42 997 43 913
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 45 469 42 934 10 274 10 075
XXXIII. Liczba akcji _w szt._ na koniec okresu _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 77 565 556 77 565 556 77 565 556 77 565 556
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,13 1,11 0,26 0,26
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,13 1,11 0,26 0,26
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-08

+ więcej
  • EUR euro 4,5903 +0,24%  +1,10gr
  • USD dolar 3,8665 +0,71%  +2,72gr
  • GBP funt 5,3478 +0,80%  +4,22gr
  • CHF frank 4,1416 +0,25%  +1,03gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm