pieniadz.pl

Pamapol SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PAMAPOL S.A. Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
97-438 Rusiec
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wieluńska 2
_ulica_ _numer_
043 6766020 043 6766887
_telefon_ _fax_
krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl www.pamapol.com.pl
_e-mail_ _www_
832-176-16-81 730365765
_NIP_ _REGON_
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczace skróconego skonsolidowanego sprawozdania finans.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 028 199 494 46 805 48 256
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 052 -297 925 -72
III. Zysk _strata_ brutto 1 533 -3 017 350 -730
IV. Zysk _strata_ netto 785 -3 306 179 -800
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 17 012 8 355 3 884 2 021
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 894 3 368 -432 815
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -18 256 -14 615 -4 168 -3 535
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -3 138 -2 892 -716 -699
IX. Aktywa razem 310 897 318 842 70 251 74 819
X. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 29 607 55 205 6 690 12 954
XI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 173 245 156 382 39 147 36 696
XII. Kapitał własny 107 239 106 454 24 232 24 980
XIII. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 7 852 8 154
XIV. Liczba akcji 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XV. Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie 34 750 050 30 242 107 34 750 050 30 242 107
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,02 -0,11 0,005 -0,03
XVII. 3,09 3,06 0,70 0,72
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego PAMAPOL
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 104 661 108 017 23 892 26 128
XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 512 2 999 345 725
XX. Zysk _strata_ brutto 532 2 377 121 575
XXI. Zysk _strata_ netto 375 1 757 86 425
XXII. Zysk netto zanualizowany 4 709 -1 411 1 075 -341
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 939 2 967 443 718
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -112 1 940 -26 469
XXV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 078 -4 992 -703 -1 208
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem -1 251 -85 -286 -21
XXVII. Aktywa razem 202 740 188 710 45 812 44 283
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 039 17 827 1 139 4 183
XXIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 75 110 48 570 16 972 11 397
XXX. Rozliczenia międzyokresowe 1 723 1 903 389 446
XXXI. Kapitał własny 119 606 119 231 27 027 27 979
XXXII. Kapitał zakładowy 34 750 34 750 7 852 8 154
XXXIII. Liczba akcji 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050
XXXIV. Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie 34 750 050 30 242 107 34 750 050 30 242 107
XXXV. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,01 0,06 0,002 0,02
XXXVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 3,44 3,43 0,78 0,80


Uwaga! Jako dane porównawcze do pozycji bilansu skonsolidowanego i
jednostkowego prezentowane są dane na dzień 31.12.2015 r. Do przeliczeń
pozycji bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień 30.06.2016 r.
na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na dzień 30.06.2015
r., tj. 4,4255. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego
na dzień 31.12.2015 r. przyjęto średni kurs EUR obowiązujący na ten
dzień, tj.4,2615. Do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat oraz
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto kurs średni EUR
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w okresie 6 miesięcy ustalonych przez NBP na ten
dzień _6 miesięcy 2016 - kurs 4,3805; 6 miesięcy 2015 - kurs 4,1341_.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-13

+ więcej
  • EUR euro 4,4011 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 3,7176 -1,02%  -3,82gr
  • GBP funt 4,8652 -0,77%  -3,76gr
  • CHF frank 4,0887 -0,29%  -1,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm