pieniadz.pl

Pamapol SA
Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

29-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-29
Skrócona nazwa emitenta
PAMAPOL S.A.
Temat
Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportów bieżących nr 11/2016 oraz 15/2016 dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 _Podprogram_ organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego _Agencja_, Zarząd PAMAPOL S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 29 lipca 2016 r. zostały podpisane pomiędzy Emitentem i Agencją dwie odrębne umowy na dostawy artykułów spożywczych realizowanych w ramach Podprogramu _Umowy_.

Na mocy Umów Emitent zobowiązał się do dostarczenia, w okresie od sierpnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. szynki drobiowej i groszku z marchewką _artykuły spożywcze_, o wymaganiach jakościowych określonych w Umowach, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża, w celu bezpłatnej dystrybucji w ramach Podprogramu.

Łączna wartość Umów wynosi 50 mln zł brutto, w tym wartość umowy na dostawę szynki drobiowej wynosi 38,92 mln zł _w tym 5% VAT_, a na dostawę groszku z marchewką 11,08 mln zł _w tym 8% VAT_.

Dostawy odbywać się będą na podstawie miesięcznych harmonogramów. W okresie od sierpnia 2016 r. do 31 października 2016 r. oraz od 1 listopada do 31 stycznia 2017 r. Emitent dostarczy do magazynów organizacji partnerskich po minimum 30% całkowitej ilości dostaw przewidzianych w Umowach. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez Emitenta wniosków sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umów na łączną kwotę około 5 mln zł, tj. 3,9 mln zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dostawę szynki drobiowej i 1,1 mln zł na zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę groszku z marchewką.

W Umowach przewidziano analogiczne kary umowne płacone na rzecz Agencji m.in. w przypadku:
1_ odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Agencji lub w przypadku, gdy Agencja odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego artykułu spożywczego,
2_ dostarczenia do magazynów ww. organizacji partnerskich artykułów spożywczych po upływie terminu realizacji określonego w Umowie, w wysokości 1% wartości brutto dostarczonego z opóźnieniem artykułu spożywczego, za każdy dzień opóźnienia,
3_ niezrealizowania w okresie od sierpnia 2016 r. do 31 października 2016 r. oraz od 1 listopada do 31 stycznia 2017 r. do magazynów ww. organizacji partnerskich minimum 30% całkowitej ilości dostaw przewidzianych w Umowie, w wysokości 2% wartości brutto wyliczonej w odniesieniu do ilości, która nie została dostarczona w określonym terminie,
4_ dostarczenia artykułów spożywczych niespełniających wymagań jakościowych, określonych w Umowie, w wysokości 10% wartości brutto całej wadliwej partii artykułów spożywczych; kara ulega zwiększeniu o 2 p.p. w każdym kolejnym przypadku naruszenia tych wymagań,
5_ dostarczenia artykułów wolnych od wad po upływie terminu wskazanego w Umowie, w wysokości 2% wartości brutto dostawy zrealizowanej z opóźnieniem za każdy dzień opóźnienia, w przypadku gdy zachodzi konieczność wymiany artykułu,
6_ dostarczenia do magazynów ww. organizacji partnerskich artykułów spożywczych po upływie terminu wskazanego w harmonogramie dostaw, w wysokości 1% wartości brutto dostawy zrealizowanej z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia,
7_ niezrealizowania dostawy przewidzianej w harmonogramie dostaw, w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy.

Agencja zastrzegła w Umowach prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-01-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5354 +0,10%  +0,44gr
  • USD dolar 3,7255 -0,15%  -0,57gr
  • GBP funt 5,0920 -0,63%  -3,24gr
  • CHF frank 4,2102 +0,12%  +0,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm