pieniadz.pl

Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.

04-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-04
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd OPTeam S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 04.11.2016 r. podjął uchwałę
o wypłacie akcjonariuszom OPTeam S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 1,71 złotych _słownie: jeden złotych 71/100 groszy_ za jedną akcję,
z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A., tj. łącznie 12 482 428,86 złotych _słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 86/100 groszy_, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.
Liczba wszystkich akcji Spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wynosi: 7299666.

Spełnione zostały przesłanki wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:
1.Spółka wykazała zysk w roku obrotowym 2015;
2.Zaliczka nie przekracza połowy zysku wykazanego przez Spółkę w półrocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 czerwca 2016 r., zbadanym przez biegłego rewidenta, który wynosił 25.047.186,24 _słownie: dwadzieścia pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 24/100 groszy_.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku _dzień ustalenia prawa do zaliczki_, a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 23 grudnia 2016 roku _dzień wypłaty zaliczki_.

Zarząd Spółki zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta o wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na warunkach wyżej opisanych.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-06-26

+ więcej
  • EUR euro 4,2642 +0,21%  +0,88gr
  • USD dolar 3,7540 +0,44%  +1,64gr
  • GBP funt 4,7573 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 3,8477 +0,44%  +1,69gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm