pieniadz.pl

Odlewnie Polskie SA
Zawarcie z Ministrem Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu

31-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-31
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Zawarcie z Ministrem Rozwoju umowy o dofinansowanie projektu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że Spółka w dniu 31 sierpnia 2016 r. podpisała z Ministrem Rozwoju, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej, Umowę Nr POIR.02.01.00-00-0018/15-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 -2020współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji Projektu pt. "Wzrost kompetencji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Komponentów Odlewniczych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesowej". Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 12.732.000,00 zł _słownie: dwanaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych_. Instytucja Zarządzająca przyznała Spółce dofinansowanie realizacji niniejszego projektu w kwocie nie przekraczającej 3.525.860,00 zł _słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych_. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku. Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy jest weksel in blanco z klauzulą "na rzecz, ale nie na zlecenie" wraz z deklaracją wekslową, który Minister Rozwoju ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę udzielonego dofinansowania podlegającego zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków dofinansowania do dnia ich zwrotu.
Umowa niniejsza jest typowa dla Beneficjentów ubiegających się o dotację ze środków pomocowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm