pieniadz.pl

NFI EMF SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

28-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-28
Skrócona nazwa emitenta
EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport bieżący nr 37/2016

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż na dzień 25 października 2016 r., na godzinę 12:30 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _"Walne Zgromadzenie"_ z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie w sprawie transgranicznego połączenia spółki Empik Media & Fashion S.A. ze spółką Bookzz Holdings Limited.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej:
1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_.
2. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z informacją podaną przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 36/2016, w dniu 28 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję, w której określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o Ofercie"_ na dzień 18 października 2016 r. Od tego dnia Spółka stanie się spółka niepubliczną, a jej akcje staną się akcjami imiennymi niezdematerializowanymi.
W związku z powyższym Zarząd Spółki przewiduje, że na dzień Walnego Zgromadzenia Spółka będzie spółką niepubliczną, zaś jej akcje będą akcjami imiennymi niezdematerializowanymi. W takiej sytuacji do odbycia Walnego Zgromadzenia nie będą miały zastosowania przepisy KSH i Ustawy o Ofercie dotyczące spółek publicznych, a zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli uprawnieni z akcji imiennych Spółki, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009, Nr 33 poz. 259_.

Marek Ondrejka
Prezes Zarządu

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm