pieniadz.pl

Netmedia SA
Sprostowanie omyłki pisarskiej opublikowanej Raportem bieżącym 28/2016 w dniu 3 października 2016 r.

03-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETMEDIA S.A.
Temat
Sprostowanie omyłki pisarskiej opublikowanej Raportem bieżącym 28/2016 w dniu 3 października 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Netmedia S.A. informuje, że w treści opublikowanego Raportu bieżącego 28/2016 r. z dnia 3 października 2016 r., wystąpiła omyłka pisarska polegająca na tym, że prawidłowa data zawarcia porozumienia akcjonariuszy to 3 października 2016 r. a nie 30 września 2016 r.

Poniżej Zarząd przedstawia prawidłową treść raportu.

Zarząd Netmedia S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej jako "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione.

Informacją poufną będącą przedmiotem opóźnienia było przystąpienie w dniu 10 września 2016r przez Emitenta do negocjacji z akcjonariuszami Emitenta: _i_ Andrzejem Wierzbą, _ii_ Michałem Pszczołą, _iii_ Jolantą Pszczołą oraz _iv_ SO SPV 56 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo – akcyjną z siedzibą w Warszawie _dalej jako "SPV"_, w zakresie opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Emitenta. Przedmiotem negocjacji był wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju Emitenta, w tym w szczególności ewentualne zniesienie dematerializacji akcji Emitenta. Wyżej wymienieni akcjonariusze wraz z podmiotami powiązanymi posiadają na dzień publikacji niniejszego raportu łącznie 6.113.608 akcji Emitenta, co stanowi 66,06% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 66,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. W szczególności Andrzej Wierzba posiada 4.903.788 akcji, Michał Pszczoła posiada 1.000.982 akcji, Jolanta Pszczoła posiada 104.838 akcji, a SPV posiada 104.000 akcji.

Zdaniem Emitenta, ujawnienie informacji poufnej w zwykłym trybie i terminie mogłoby bezpośrednio wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć słuszny _prawnie uzasadniony_ interes Emitenta lub akcjonariuszy oraz mogłoby stworzyć fałszywy obraz sytuacji biznesowej Emitenta, mogący negatywnie wpłynąć na decyzje obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Emitenta.

Opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.

Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.

Emitent zawiadamia także, iż w wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 3 października 2016 r. ww. akcjonariusze Emitenta zawarli porozumienie, które określa podstawowe warunki współpracy między nimi oraz wspólne głosowanie na walnych zgromadzeniach Emitenta celem zniesienia dematerializacji akcji Emitenta, w tym w szczególności ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Emitenta. Cena w wezwaniu będzie wynosiła 6,50 zł za każdą akcję Emitenta.

Intencją stron porozumienia jest to, aby po przeprowadzeniu wezwania nastąpiło zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym. Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji strony osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, zamiarem stron będzie przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm