pieniadz.pl

MW Trade SA
Raport kwartalny Q 3/2016

04-11-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-11-04
M. W. TRADE S.A.
_pełna nazwa emitenta_
M.W. TRADE Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-317 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Powstańców Śląskich 125/200
_ulica_ _numer_
71 790 20 50 71 790 20 55
_telefon_ _fax_
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
_e-mail_ _www_
897 16 95 167 933004286
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności 45 203 57 068 10 347 13 804
II. Koszty działalności operacyjnej 33 008 39 763 7 555 9 618
III. Zysk brutto ze sprzedaży 12 195 17 305 2 791 4 186
IV. Zysk z działalności operacyjnej 12 359 17 393 2 829 4 207
V. Zysk brutto 12 351 17 379 2 827 4 204
VI. Zysk netto 9 995 14 059 2 288 3 401
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 68 431 -51 741 15 664 -12 516
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 -17 -7 -4
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -58 668 44 317 -13 429 10 720
X. Przepływy pieniężne netto, razem 9 734 -7 441 2 228 -1 800
XI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,19 1,68 0,27 0,41
XII. 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XIII. Aktywa, razem 695 967 813 797 161 402 190 965
XIV. Zobowiązania, razem 611 559 729 742 141 827 171 241
XV. Kapitał własny 84 408 84 055 19 575 19 724
XVI. Liczba akcji _w szt._ 8 384 440 8 384 440 8 384 440 8 384 440
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 10,07 10,03 2,33 2,35


Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostały przeliczone na walutę
euro _EUR_ w następujący sposób: A_ pozycje bilansowe: 
według średniego kursu NBP a_ na 30 września 2016 roku 
- 4,3120 PLN, b_ na 31 grudnia 2015 roku -
4,2615 PLN _wybrane dane finansowe z bilansu zaprezentowano na koniec
3Q2016 i koniec 2015 roku_; B_ pozycje rachunku zysków i strat: według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego
miesiąca a_ 2016 roku - 4,3688 PLN, b_ 2015 roku - 4,1585 PLN.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-18

+ więcej
  • EUR euro 4,7244 +0,69%  +3,23gr
  • USD dolar 4,6468 +0,76%  +3,49gr
  • GBP funt 5,5983 +0,30%  +1,65gr
  • CHF frank 4,8733 +0,48%  +2,33gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm