pieniadz.pl

MOJ SA
Raport roczny SA-R 2015

29-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2015
_zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm._
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową_
Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2016-04-29
MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MOJ S.A. Elektromaszynowy _ele_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
40-859 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Tokarska 6
_ulica_ _numer_
_032_ 604 09 00 _032_ 604 09 01
_telefon_ _fax_
sekretariat@moj.com.pl www.moj.com.pl
_e-mail_ _www_
6342139773 27354901
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu _sprawozdanie z działalności emitenta_
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 693 63 104 14 742 15 063
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 641 2 630 392 628
III. Zysk _strata_ brutto 326 947 78 226
IV. Zysk _strata_ netto 203 692 49 165
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 959 -1 145 229 -273
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -321 -774 -77 -185
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -192 1 586 -46 379
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 446 -333 107 -79
IX. Aktywa, razem 64 855 64 915 15 219 15 230
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 990 28 253 6 568 6 629
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 690 3 788 631 889
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 118 23 219 5 660 5 448
XIII. Kapitał własny 36 865 36 662 8 651 8 601
XIV. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 2 306 2 306
XV. Liczba akcji _w szt._ 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,02 0,07 0,02 0,07
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. 3,75 3,73 0,88 0,88
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,00 0,00


Sposób przeliczenia złotówek na EURO został zamieszczony we
"Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za 2015 rok".Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm