pieniadz.pl

Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Miraculum S.A. _dalej jako: "Spółka"_ informuje, że w dniu 25 października 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Rubid 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 16 listopada 2016 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce OOO DIATIX _wcześniej: OOO Mirakulum_ z siedzibą w Moskwie _Rosja_, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Do żądania został załączony projekt uchwały.

Zarząd Spółki informuję, iż zgodnie z umową spółki OOO DIATIX z siedzibą w Moskwie, podjęcie przez Spółkę przedmiotowej uchwały jest niezbędne do skutecznego zbycia udziałów tej spółki. Decyzja Zarządu o sprzedaży udziałów w spółce OOO DIATIX podyktowana jest optymalizacją kosztów dystrybucji na terenie Federacji Rosyjskiej. Po sprzedaży udziałów spółki OOO DIATIX, Miraculum S.A. zamierza kontynuować współpracę ze spółką na zasadach partnerskich.

Wykonując żądanie akcjonariusza, Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez umieszczenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce OOO DIATIX z siedzibą w Moskwie w punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. opublikowanego przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 82/2016.

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Powzięcie uchwał w sprawach:
a_ odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
b_ powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
c_ wyboru Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w drodze głosowania oddzielnymi grupami _tj. w trybie art. 385 §3 k.s.h._ oraz w sprawie delegowania wybranego przez grupę jednego członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
d_ ustalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 §3 Kodeksu spółek handlowych,
e_ wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Treść uchwały przedstawiona przez akcjonariusza:"Uchwała Nr __
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 listopada 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki OOO DIATIX _wcześniej: OOO Mirakulum_ z siedzibą w Moskwie, Rosja na rzecz _______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu formularz dotyczący sposobu głosowania przez pełnomocnika uzupełniony o projekt uchwały umieszczony w porządku obrad na wniosek akcjonariusza w treści przez niego zaproponowanej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm