pieniadz.pl

Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

14-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-14
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, iż dzisiaj, tj. 14 października 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie akcjonariusza – Fire Max Fund sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwiększenia udziału akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pełna treść zawiadomienia przedstawia się następująco:
"ZAWIADOMIENIE O NABYCIU ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI
Mając na uwadze obowiązki określone w art. 69. ust. 1. pkt 1. oraz ust. 4. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _dalej: Ustawa_, działając jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fire Max Fund sp. z o.o. _dalej: FMF_, niniejszym zawiadamiam, że:

1. w dniu 12 października 2016 r. FMF nabyła w drodze transakcji przeprowadzonej poza rynkiem regulowanym 600.000 _słownie: sześćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela w formie dokumentu, których emitentem jest Miraculum S.A. _dalej: Miraculum_,

2. przed zdarzeniem, o którym mowa w pkt 1. powyżej, FMF posiadała 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_ akcji zwykłych imiennych Miraculum, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosił 2,61 % _słownie: dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta_, a z akcji tych przysługiwało FMF łącznie 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_ głosów, co stanowiło 2,61 % _słownie: dwa i sześćdziesiąt jeden setnych procenta_ udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum,

3. po zdarzeniu, o którym mowa w pkt 1. powyżej, FMF posiada 900.000 _słownie: dziewięćset tysięcy_ akcji Miraculum _w tym 300.000 imiennych oraz 600.000 na okaziciela_, których procentowy udział w kapitale zakładowym Miraculum wynosi 7,82 % _słownie: siedem i osiemdziesiąt dwa setne procenta_, a z akcji tych przysługuje FMF łącznie 900.000 _słownie: dziewięćset tysięcy_ głosów, co stanowi 7,82 % _słownie: siedem i osiemdziesiąt dwa setne procenta_ udziału w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Miraculum,

4. FMF nie ma podmiotów zależnych, które posiadają akcje Miraculum,

5. FMF nie łączy z żadnym podmiotem relacja, o której mowa w art. 87. ust. 1. pkt 3. lit. c. Ustawy,

6. nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69. ust. 4. pkt 7.-8. Ustawy."

Spółka otrzymała również zawiadomienie podmiotu dominującego nad Fire Max Fund sp. z o.o. – spółki Fire-Max sp. z o.o.

Treść zawiadomień znajduje się w załączonych plikach.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-08-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4139 +0,09%  +0,38gr
  • USD dolar 3,7302 +0,17%  +0,62gr
  • GBP funt 4,8878 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 4,0856 -0,34%  -1,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm