pieniadz.pl

Bank Millennium SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

28-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla banków
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-07-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-28
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK MILLENNIUM S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-593 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Stanisława Żaryna 2A
_ulica_ _numer_
0 801 331 331 022 598 10 58
_telefon_ _fax_
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
_e-mail_ _www_
526-021-29-31 001379728
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek 1 702 569 1 736 434 389 711 417 563
II. Przychody z tytułu prowizji 509 562 527 368 116 637 126 817
III. Przychody operacyjne 2 007 583 1 689 412 459 527 406 255
IV. Wynik działalności operacyjnej 900 790 622 220 206 187 149 626
V. Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym 772 848 620 835 176 902 149 293
VI. Wynik finansowy po opodatkowaniu 569 761 493 482 130 416 118 668
VII. Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 408 729 381 210 93 556 91 670
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 609 572 1 984 563 368 424 477 230
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _5 029 994_ 205 419 _1 151 345_ 49 397
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 86 697 _89 380_ 19 845 _21 493_
XI. Przepływy pieniężne netto, razem _3 333 725_ 2 100 602 _763 076_ 505 135
XII. Aktywa razem 67 138 056 66 235 256 15 570 050 15 542 709
XIII. Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 1 448 983 1 443 921 336 035 338 829
XIV. Zobowiązania wobec klientów 54 297 732 52 810 389 12 592 238 12 392 441
XV. Kapitał własny 6 851 894 6 443 165 1 589 029 1 511 948
XVI. Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 281 335 284 669
XVII. Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
XVIII. 5,65 5,31 1,31 1,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 5,65 5,31 1,31 1,25
XX. Współczynnik wypłacalności 18,03% 16,72% 18,03% 16,72%
XXI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,47 0,41 0,11 0,10
XXII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 0,47 0,41 0,11 0,10
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ - - - -


Porównywalne dane bilansowe zaprezentowano,
zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2015. Pozostałe dane
porównywalne prezentowane są za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm