pieniadz.pl

Mewa SA
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2014

15-05-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-05-15
MEWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MEWA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-761 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Belwederska 23
(ulica) (numer)
(0-84) 686 04 26 (0-84) 686 08 31
(telefon) (fax)
info@mewa.com.pl mewa.com.pl
(e-mail) (www)
918 000 05 25 950011666
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 1 755 1 774 419 425
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (74) (210) (18) (50)
III. Zysk (strata) brutto 1 963 (1 223) 469 (293)
IV. Zysk (strata) netto na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 846 (1 221) 441 (293)
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 11 17 3 4
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 267 33 64
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (141) (664) (34) (159)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 (56) 3 (13)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 13 (453) 3 (109)
X. Pozycje bilansu wg stanu na: 31.03.2014r. 31.12.2013r. 31.03.2014r. 31.12.2013r
XI. Aktywa razem 93 081 90 552 22 315 21 834
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 144 1 023 274 247
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 355 12 804 3 202 3 087
XIV. Kapitał własny 78 297 76 451 18 770 18 434
XV. Kapitał zakładowy 92 043 92 043 22 066 22 194
XVI. LIczba akcji (w szt.) 86 833 176 86 833 176 86 833 176 86 833 176
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,02 (0,01) 0,01 0,00
XVIII. 0,90 0,88 0,22 0,21
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm