pieniadz.pl

Mercor SA
Umowa Kredytowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

14-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-14
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Umowa Kredytowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, że w dniu 14 października 2016 roku Emitent podpisał Umowę o wielocelowy limit kredytowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej PKO BP SA_.

Zgodnie z Umową PKO BP SA udzielił Emitentowi limitu w kwocie 20.000.000 PLN. Pierwsze wykorzystanie limitu nastąpi na całkowitą spłatę i zamknięcie umowy kredytowej Emitenta w Banku Zachodnim WBK SA.

Limit został udzielony na okres od dnia 30 października 2016 roku do dnia 29 października 2019 roku. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA.

Zgodnie z zapisami Umowy, jej zabezpieczenie stanowią między innymi: weksel własny inblaco; hipoteka umowna łączna na nieruchomości Emitenta w Mirosławiu wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości; zastaw rejestrowy na zapasach zlokalizowanych w zakładzie Emitenta w Cieplewie wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów; zastaw rejestrowy na wybranych maszynach wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia powyższych maszyn; cesja należności handlowych. Emitent zobowiązał się również do złożenia notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń PKO BP SA wynikających z Umowy.

Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się między innymi do utrzymania w okresie kredytowania wskaźnika udziału kapitału własnego w sumie bilansowej na poziomie min. 30% na dzień kończący rok obrachunkowy, a także utrzymywania na dzień kończący kwartał wskaźnika zadłużenia finansowego netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4,0 – liczonym na poziomie Grupy Kapitałowej.

W przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków Umowy PKO BP SA może zastosować sankcję finansową polegająca na podwyższeniu marży. Niedotrzymywanie przez Emitenta warunków umowy albo utrata zdolności kredytowej mogą skutkować obniżeniem przez PKO BP SA kwoty przyznanego kredytu lub wypowiedzeniem umowy.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm