pieniadz.pl

Mercor SA
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-11
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z Credit Agricole
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "MERCOR" S.A. informuje, że w dniu 11 października 2016 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Okres obowiązywania wiążącej strony umowy został przedłużony do 31 października 2017 roku. Wartość oddanego przez Bank do dyspozycji Emitenta kredytu pozostała na niezmienionym poziomie 15.000.000 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. Stopę bazową stanowi WIBOR O\N.
Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: cesja należności handlowych, hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości w Mirosławiu wraz cesją praw z umowy ubezpieczenia powyższej nieruchomości; zastaw rejestrowy na zapasach oraz na maszynie, znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Cieplewie wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów i maszyny, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Mercor, w trybie art. 97 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Bankowe.

W przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków Umowy albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć Umowę. Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się między innymi: do utrzymywania stosunku długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji na poziomie nie wyższym niż 3,5; do utrzymywania stosunku kapitału własnego do aktywów ogółem na poziomie nie niższym niż 30%; do utrzymywania wskaźnika pokrycia kredytu na poziomie nie niższym niż 100%; że stosunek obrotów przeprowadzanych przez rachunek bieżący w Banku, do obrotów Emitenta ogółem, będzie co najmniej równy stosunkowi łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez Bank, do łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez wszystkie Banki; do utrzymywania należności scedowanych na Bank na poziomie nie niższym niż wynika z proporcji opisanej powyżej.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm