pieniadz.pl

Macrologic SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

18-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-18
MACROLOGIC SA
_pełna nazwa emitenta_
MACROLOGIC Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
03-717 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kłopotowskiego 22
_ulica_ _numer_
022 566 222 022 5118116
_telefon_ _fax_
office@macrologic.pl www.macrologic.pl
_e-mail_ _www_
522-000-28-25 012205939
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
sprawozdanie skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 496 38 924 8 812 9 360
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 857 5 115 1 112 1 230
III. Zysk _strata_ brutto 4 865 5 158 1 114 1 240
IV. Zysk _strata_ netto 3 983 4 093 912 984
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 654 8 236 1 752 1 981
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 437 -4 861 -1 016 -1 169
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 569 -5 755 -1 275 -1 384
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 352 -2 380 -538 -572
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 36 120 36 931 8 377 8 666
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 741 8 303 2 027 1 948
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 335 1 129 542 265
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 406 7 174 1 486 1 683
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 27 379 28 628 6 349 6 718
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 889 1 889 438 443
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 790 720 1 855 860 1 790 720 1 855 860
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 2,22 2,18 0,51 0,52
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 15,28 15,43 3,54 3,62
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 560 36 723 8 368 8 831
XIX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 4 784 5 040 1 095 1 212
XX. Zysk _strata_ brutto 4 796 5 097 1 098 1 226
XXI. Zysk _strata_ netto 3 879 3 994 888 960
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 323 7 767 1 676 1 868
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 139 -4 409 -947 -1 060
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 543 -5 686 -1 269 -1 367
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem -2 359 -2 328 -540 -559
XXVI. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 34 846 35 738 8 081 8 386
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 8 501 8 040 1 971 1 886
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 327 1 110 540 260
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 6 174 6 930 1 432 1 626
XXX. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 26 345 27 698 6 110 6 500
XXXI. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 889 1 889 438 443
XXXII. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 790 720 1 855 860 1 790 720 1 855 860
XXXIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 2,17 2,13 0,50 0,51
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14,71 14,92 3,41 3,50
XXXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ - 3,00 - 0,72


W roku 2015 została wypłacona dywidenda za rok 2014 . Kwota 3 zł na
jedną akcję przeliczona na euro wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia
uchwały: uchwała numer 8 ZWZA z dnia 24.02.2015 r., kurs 4,1763 zł.
wynosi 0,72 euro. W roku 2016 dywidenda za rok 2015 nie będzie wypłacona.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm