pieniadz.pl

MCI Management SA
Emisja obligacji zwykłych serii L

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 99 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Emisja obligacji zwykłych serii L
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MCI Capital S.A. _"Spółka"_, informuje, iż w dniu 24 października 2016 roku, podjął uchwałę m.in. o emisji przez Spółkę nie więcej niż 45.500 obligacji na okaziciela serii "L" o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 45.500.000,00 zł _"Obligacje"_. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Emisja Obligacji nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego przez Zarząd Spółki dnia 10 czerwca 2016 roku.
Obligacje będą uprawniać wyłącznie do świadczenia pieniężnego, polegającego na zapłacie, na rzecz obligatariuszy kwoty wykupu i kwoty odsetek, a w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji również kwoty wcześniejszego wykupu.
Obligacje zostaną wyemitowane 10 listopada 2016 r. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadać w dniu 8 listopada 2019 r.
Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,90%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.
Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI. EuroVentures 1.0 oraz Subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 wydzielonych w MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 68.271.631,16 PLN.
Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.
Wartość wyemitowanych i niewykupionych dotychczas obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-09-17

+ więcej
  • EUR euro 4,3410 +0,34%  +1,48gr
  • USD dolar 3,9412 +0,76%  +2,96gr
  • GBP funt 4,8882 +0,56%  +2,73gr
  • CHF frank 3,9649 +0,38%  +1,49gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm