pieniadz.pl

LSI Software SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

25-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według PSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-25
LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LSI SOFTWARE S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
93-120 Łódź
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przybyszewskiego 176/178
_ulica_ _numer_
42 680 80 00 42 680 80 99
_telefon_ _fax_
info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl
_e-mail_ _www_
725-16-97-775 472048449
_NIP_ _REGON_
PKF Consult Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
dane skonsolidowane za okres
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 15 675 14 297 3 578 3 458
II. Zysk _strata_ brutto na sprzedaży 4 036 5 096 921 1 233
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 2 511 2 328 573 563
IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 485 2 383 567 576
V. Zysk _strata_ netto 2 017 1 936 460 468
VI. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 017 1 936 460 468
VII. Aktywa razem _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 33 977 33 320 7 678 7 819
VIII. Kapitał własny _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 25 472 23 930 5 756 5 615
IX. Kapitał podstawowy _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 3 261 3 261 737 765
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 25 472 23 930 5 756 5 615
XI. Zobowiązanie długoterminowe _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 728 924 165 217
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 7 777 8 466 1 757 1 987
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 731 3 664 167 886
XIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 923 -2 635 -439 -637
XV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -319 -225 -73 -54
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 511 804 -345 194
XVII. 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk _strata_ na jedną akcję _w zł/eur_ 0,62 0,59 0,14 0,14
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/eur_ 7,81 7,34 1,77 1,72
dane jednostkowe za okres
XX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 9 995 9 550 2 282 2 310
XXI. Zysk _strata_ brutto na sprzedaży 2 068 1 851 472 448
XXII. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 861 483 197 117
XXIII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 1 153 866 263 209
XXIV. Zysk _strata_ netto 963 762 220 184
XXV. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 963 762 220 184
XXVI. Aktywa razem _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 27 949 28 441 6 315 6 674
XXVII. Kapitał własny _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 20 508 19 545 4 634 4 586
XXVIII. Kapitał podstawowy _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 3 261 3 261 737 765
XXIX. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 20 508 19 545 4 634 4 586
XXX. Zobowiązanie długoterminowe _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 581 799 131 187
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe _kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu_ 6 860 8 097 1 550 1 900
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -990 3 112 -226 753
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 377 -1 451 -314 -351
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 -393 2 -95
XXXV. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 360 1 268 -539 307
XXXVI. Liczba akcji _w szt._ 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XXXVII. Zysk _strata_ na jedną akcję _w zł/eur_ 0,30 0,23 0,07 0,06
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/eur_ 6,29 5,99 1,42 1,41


Tabela nr 125/A/NBP/2016 z dnia
2016-06-30

1 EUR = 4,4255 PLN


Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia
2015-12-31

1 EUR = 4,2615 PLN


Średnia arytmetyczny za okres
01-01-2016 - 30-06-2016

1 EUR = 4,3805 PLN


Średnia arytmetyczny za okres
01-01-2015 - 30-06-2015

1 EUR = 4,1341 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm