pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2015-02-20 18:12 Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na aktywach znacznej wartości.
2015-01-15 17:45 Zmiana umowy znaczącej (umowy dzierżawy zawartej z Krakowskim Przedsiębiorstwem Produkcji Materiałów Budowlanych S.A. z/s w Krakowie).
2015-01-13 15:43 Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2015.
2014-12-19 18:42 Przejęcie przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki kontroli nad podmiotem posiadającym akcje Libet S.A.
2014-12-19 18:39 Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną (osoby blisko związane) z Członkiem Zarządu / Rady Nadzorczej Spółki.
2014-12-19 18:36 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki w dniu 18 grudnia 2014.
2014-12-19 18:33 Zawiadomienia o zbyciu oraz o nabyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014.
2014-12-19 18:28 Ujawnienie stanu posiadania akcji – zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki z dnia 18 grudnia 2014.
2014-12-12 18:11 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (11/12/2014).
2014-12-12 18:10 Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 11 grudnia 2014 roku.
2014-12-10 18:03 Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu).
2014-12-09 19:24 Ustanowienie hipotek celem zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.
2014-12-05 17:41 NWZA LIBET S.A. 11/12/2014 r. (Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).
2014-11-19 20:36 Zmiana stanu posiadania akcji – ING PTE S.A. z/s w Warszawie.
2014-11-13 17:31 Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie IAB II S.a r l. z/s w Luksemburgu.
2014-11-13 17:25 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na 11/12/2014 roku.
2014-11-12 18:03 Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2014-11-03 18:14 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-10-24 23:43 Zawarcie umów znaczących / nabycie aktywów znaczącej wartości.
2014-10-21 20:00 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych kwartalnych za III kwartał roku 2014.
2014-09-30 17:39 Zakończenie procesu refinansowania całości zadłużenia bankowego Spółki.
2014-09-18 18:35 Zawarcie umowy zobowiązującej do sprzedaży Spółce składników majątkowych znacznej wartości, stanowiących jako całość zakład produkcyjny elementów betonowych zlokalizowany w Toruniu / opóźnione ujawnienie dwóch informacji poufnych dotycz
2014-09-16 17:23 Wszczęcie procedury refinansowania całości zadłużenia bankowego Spółki.
2014-09-03 17:32 Zmiana stanu posiadania akcji w ramach grupy kapitałowej największego akcjonariusza Spółki.
2014-09-03 17:21 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2014-08-28 18:12 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-28 17:24 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dokonanych podczas ZWZA dnia 27/06/2014.
2014-08-20 08:31 Zgoda Prezesa UOKiK na przejęcie przez kadrę menadżerską kontroli nad Spółką.
2014-08-18 15:46 Zawarcie umów kredytowych umożliwiających refinansowanie całości zadłużenia bankowego Spółki.
2014-07-30 22:18 Nabycie aktywów znacznej wartości (prawa własności nieruchomości, w drodze przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującemu Emitentowi we własność Emitenta).

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm