pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Libet SA (LBT)

Pełna nazwa LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5 53-332 WROCŁAW
Telefon 71 33 51 101
Prezes Thomas Lehmann
Fax 71 33 51 100
WWW www.libet.pl
E-mail gpw@libet.pl

Komunikaty spółki: Libet SA (LBT)

2015-12-12 09:54 Powołanie Komitetu Audytu.
2015-11-12 17:18 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-30 17:48 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA (30/10/2015).
2015-10-30 17:44 Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 30 października 2015 roku.
2015-10-27 22:13 Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2015-10-27 17:52 Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2015-10-27 17:22 Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach spółki zależnej Spółki.
2015-10-23 17:23 NWZA LIBET S.A. 30/10/2015 r. (Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA).
2015-10-23 17:18 Zawarcie: (a) aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu) oraz umów znaczących przez Emitenta oraz podmiot zależny (umów zastawu z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).
2015-09-30 16:14 Podpisanie listu intencyjnego z Gerwing Steinwerke GmbH.
2015-09-25 17:39 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2015-09-25 17:32 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2015-08-27 19:12 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-03 18:25 Zmiana treści wpisu w zakresie zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach Spółki.
2015-07-21 19:49 Zmiana stanu posiadania akcji – zawiadomienie LEGG MASON TFI S.A. z 21/07/2015.
2015-07-17 19:53 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-07-17 19:43 Raport roczny R 2014
2015-07-17 19:32 Korekta (uzupełnienie) punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 oraz punktu 3.10 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014.
2015-06-25 21:18 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZA (25/06/2015).
2015-06-25 21:15 Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2015 roku.
2015-06-22 17:15 ZWZA LIBET S.A. 25/06/2015 r. (Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA).
2015-06-10 17:50 Zawarcie aneksów do umów znaczących (umowa kredytowa i umowy zabezpieczeń, zawarte z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).
2015-05-29 17:25 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
2015-05-27 17:19 Wybór podmiotu do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2015 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitało
2015-05-27 17:17 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.
2015-05-14 19:45 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-03-31 13:07 Zestawienie raportów bieżących i okresowych LIBET S.A. w 2014 roku.
2015-03-19 08:04 Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.
2015-03-19 08:03 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-19 08:02 Raport roczny R 2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm