pieniadz.pl

Libet SA
Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

02-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_, w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym informuje, iż w Spółce nie będą trwale stosowane poniżej wskazane zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku _"Dobre Praktyki"_, dotyczące organizacji i sposoby przeprowadzenia walnych zgromadzeń opisane w pkt. IV.R.2, IV.Z.2 Dobrych Praktyk.

W myśl zasady opisanych w pkt. IV.R.2 oraz IV.Z.2 Dobrych Praktyk spółka publiczna powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku tak prowadzonego Walnego Zgromadzenia.

W ocenie Spółki koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim walnym zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają prowadzenia tych procedur w Spółce.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie wymaganych raportów bieżących _dotyczących tak kwestii organizacyjnych jak i treści, w tym uchwał merytorycznych_ oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. W ocenie Spółki obowiązujące zasady udziału i wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach umożliwiały i umożliwiają właściwą i w pełni efektywną realizację praw wynikających z posiadania akcji Spółki.

Powyższe zasady nie będą stosowane w sposób trwały. O zmianach w tym zakresie Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym. Spółka wskazuje, iż powyższe zasady nie są stosowane w Spółce od kilku lat, a Spółka informowała o ich niestosowaniu odrębnym raportem bieżącym. Niniejszy raport zaś składany jest w szczególności w związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk jak i planowanym zwołaniem walnego zgromadzenia Spółki w czerwcu 2016 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm