pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości _tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami_
w walucie
data przekazania: 2015-05-13
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LIBET S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-332 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Powstańców Śląskich 5
_ulica_ _numer_
_71_ 33 51 101 _71_ 33 51 100
_telefon_ _fax_
gpw@libet.pl www.libet.pl
_e-mail_ _www_
525-242-24-24 141349437
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 142 33 045 7 593 7 881
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -10 144 -3 497 -2 324 -834
III. Zysk _strata_ brutto -11 599 -4 994 -2 657 -1 191
IV. Zysk _strata_ netto -9 335 -3 995 -2 139 -953
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 91 -4 515 21 -1 077
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 565 -1 903 -817 -454
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 031 5 666 694 1 351
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -442 -752 -101 -179
IX. Aktywa razem 397 570 401 199 93 143 94 145
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201 410 195 704 47 186 45 924
XI. Zobowiązania długoterminowe 91 076 90 464 21 337 21 228
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 110 334 105 240 25 849 24 695
XIII. Kapitał własny 196 160 205 495 45 956 48 221
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 117 117
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EURO_ 0,00 0,18 0,00 0,04


pozycje od I do do VIII stanowią wybrane dane finansowe dotyczące
sytuacji finansowej na dzień: _a_ kolumna 1 i 3 -31.03.2016, _b_ kolumna
2 i 4 - 31.03.2015 r.pozycje od IX do do XVI stanowią wybrane dane
finansowe dotyczące sytuacji finansowej na dzień: _a_ kolumna 1 i 3
-31.03.2015, _b_ kolumna 2 i 4 - 31.12.2015 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm