pieniadz.pl

Libet SA
Raport roczny R 2015

22-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości _tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami_
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LIBET S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
53-332 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Powstańców Śląskich 5
_ulica_ _numer_
_71_ 33 51 101 _71_ 33 51 100
_telefon_ _fax_
gpw@libet.pl www.libet.pl
_e-mail_ _www_
525-242-24-24 141349437
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 297 582 271 532 71 103 64 879
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 7 080 8 570 1 692 2 048
III. Zysk _strata_ brutto 6 063 4 967 1 449 1 187
IV. Zysk _strata_ netto 7 127 3 260 1 703 779
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 025 12 936 8 130 3 091
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 139 -27 809 -4 334 -6 645
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 537 15 377 -3 951 3 674
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -652 504 -156 120
IX. Aktywa razem 393 591 390 371 92 342 91 587
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 290 254 291 295 68 098 68 342
XI. Zobowiązania długoterminowe 79 167 85 884 18 574 20 150
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 111 313 96 018 26 116 22 527
XIII. Kapitał własny 103 338 99 077 24 245 23 245
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 117 117
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EURO_ 0,14 0,07 0,03 0,02


Pozycja od I do VIII wskazuje: _a_ kolumna 1 i 3 stan za okres od
01.01.2015 do 31.12.2015, _b_ kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2014 do
31.12.2014. Pozycja od IX do XIV wskazuje: _a_ kolumna 1 i 3 stan na
dzień 31.12.2015, _b_ kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2014.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 5/2016 z dnia 2016-03-22 o treści:


Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu _"Spółka"_ działając w wykonaniu
obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
_Dz.U.2013.1382, z późniejszymi zmianami_ oraz zgodnie z §6 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
_Dz.U.2014.133, z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie"_, niniejszym
raportem bieżącym informuje o konieczności dokonania korekty
_uzupełnienia_ raportu rocznego Spółki za rok 2015 oraz skonsolidowanego
raportu rocznego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015.


Korekta dotyczy uzupełnienia w/w raportów rocznych o list Prezesa
Zarządu o którym mowa odpowiednio §91 ust. 1. pkt. 1 oraz §92 ust. 1.
pkt. 1 Rozporządzenia. Spółka wskazuje, iż wszelkie dane ujęte w treści
raportów okresowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki a opublikowane
dnia 18 marca 2016 roku, zachowują - co do treści upublicznionej 18
marca 2016 roku - pełną aktualność, w szczególności żadne dane _w tym
dane finansowe_ ujęte w treści tych dokumentów nie ulegają zmianie, a
ujawnione w całości skorygowanych raportów rocznych _co zostanie
zrealizowane w dniu 22 marca 2016 roku niezwłocznie po opublikowaniu
niniejszego raportu bieżącego_ obejmujących także odpowiednie
sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności jednostek
organizacyjnych, realizowane jest celem wykonania dyspozycji §6 ust. 4
Rozporządzenia.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm