pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

18-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-18
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
LIBET S.A. Materiałów budowlanych _mbu_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
53-332 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Powstańców Śląskich 5
_ulica_ _numer_
_71_ 33 51 101 _71_ 33 51 100
_telefon_ _fax_
gpw@libet.pl www.libet.pl
_e-mail_ _www_
525-242-24-24 141349437
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2015 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 286 553 269 723 68 483 64 447
II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 9 013 9 256 2 154 2 212
III. Zysk _strata_ brutto 3 188 2 220 762 530
IV. Zysk _strata_ netto -4 214 261 -1 007 62
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 239 19 794 10 095 4 730
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 845 -34 505 -6 177 -8 244
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 583 15 375 -3 963 3 674
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -190 665 -45 159
IX. Aktywa razem 401 199 402 976 94 145 94 544
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 195 704 190 400 45 924 44 671
XI. Zobowiązania długoterminowe 90 464 96 767 21 228 22 703
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 105 240 93 634 24 695 21 968
XIII. Kapitał własny 205 495 212 576 48 221 49 873
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 117 117
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EURO_ -0,08 0,01 0 0


Pozycja od I do VIII wskazuje: _a_ kolumna 1 i 3 stan za okres od
01.01.2015 do 31.12.2015, _b_ kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2014 do
31.12.2014. Pozycja od IX do XIV wskazuje: _a_ kolumna 1 i 3 stan na
dzień 31.12.2015, _b_ kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2014.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm