pieniadz.pl

Libet SA
Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

27-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz §38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, w dniu 27 października 2015 roku akcjonariusz Spółki tj. NATIONALE – NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie, zgłosił w ramach realizacji punktu ósmego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 października 2015 roku tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, kandydaturę Pana Zbigniewa Rogóż do Rady Nadzorczej Spółki jako kandydata niezależnego.

Kandydat jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka (rok 1980), biegle posługuje się językami angielskim i rosyjskim oraz językiem francuskim.

Pan Zbigniew Rogóż aktualnie, od 2011 roku, jest partnerem w Saski Partners sp. z o.o. sp. k., w Warszawie, uprzednio od 2009 roku zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora d/s finansowania projektów, jedocześnie pozostaje od 2012 roku Członkiem Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. i przewodniczącym jej Komitetu Audytu, a od 2014 sprawuje także funkcję Członka Rady Nadzorczej Lentex S.A.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej Kandydata był zasadniczo następujący: 07.2009 – 06.2012 DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk Vice-prezes Zarządu; 07.2007 – 09.2008 Amica Wronki S.A., Wronki Vice-prezes Zarządu ds. finansowych; 05.2004 – 06.2007 Bank Millennium S.A., Warszawa, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych; 02.2003 – 03.2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup), Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu; 10.2001 – 01.2003 Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup), Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej; 01.1997 – 09.2001 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor Regionu Katowice, Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu; 11.1990 – 12.1996 Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG), Członek Zarządu; 09.1989 – 10.1990 Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice, Kierownik Oddziału, Szef projektu Fortrade Leasing; 05.1982 – 08.1989 CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice p.o. Dyrektor Finansowy, Kierownik Działu Walutowego, Handlowiec, Starszy handlowiec; 02.1980 – 04.1982 Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, Ekonomista.

Pan Zbigniew Rogóż pełnił następujące funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych: 2008 – 2012 FOR-NET SA, Kraków – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2007 – 2008 Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 1997 – 2003 Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" PP – Członek Rady Nadzorczej; 1997 – 1998 Ferrostaal Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 1991 – 1992 ACT Automation Construction Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Według oświadczeń złożonych przez w/w Akcjonariusza jak i Kandydata, Pan Zbigniew Rogóż: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) spełnia warunki niezależności określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jak również posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z późn. zm.); (4) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (5) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (6) w okresie ostatnich 5 lat przed datą złożenia oświadczenia organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko Kandydatowi oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na Kandydata sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych; (7) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez kandydata spełniane; (8) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.); (9) w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości.

Nadto Zbigniew Rogóż posiada dyplom nr 88/2004 Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm