pieniadz.pl

Libet SA
Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach spółki zależnej Spółki.

27-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-27
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na rzecz BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu na istotnych aktywach spółki zależnej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 27 października 2015 roku Spółki otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na składnikach majątkowych stanowiących zakład produkcyjny kostki brukowej i innych elementów betonowych zlokalizowany w Żorach ustanowionego na podstawie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw choćby jego skład by zmienny, zawartej dnia 23 września 2015 roku o której zawarciu Spółka informowała dnia raportem bieżącym numer 19/2015.

W/w zastaw rejestrowy stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego numer K00204/14 zawartej przez Spółkę dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu z późniejszymi aneksami. O zawarciu w/w umowy kredytowej jak i aneksów do tej umowy Spółka informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm