pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie: (a) aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu) oraz umów znaczących przez Emitenta oraz podmiot zależny (umów zastawu z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).

23-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-23
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie: (a) aneksów do umów znaczących (umowy kredytowe z bankiem z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu) oraz umów znaczących przez Emitenta oraz podmiot zależny (umów zastawu z BZWBK S.A. z/s we Wrocławiu).
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz w §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) informuje, iż Spółka dnia 22 października 2015 roku otrzymała podpisany/podpisaną:
(a) a datowany na dzień 23 września 2014 roku, aneks numer 3 do umowy o kredyt inwestycyjny numer K00204/14 zawartej dnia 7 sierpnia 2014 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu i SGB Bank S.A. z/s w Poznaniu, mocą którego zmieniono kwestie dotyczące zabezpieczeń w zakresie zastawów rejestrowych poprzez objęcie tym zabezpieczeniem składników majątkowych zlokalizowanych w Gościcinie oraz Żorach, skorygowano nadto kwestie dotyczące roli agenta i administratora zabezpieczeń oraz dokonano zmiany niektórych operacyjnych i technicznych warunków współpracy Stron o mniejszym znaczeniu;
(b) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw choćby jego skład by zmienny, datowaną na dzień 23 września 2015 roku zawartą przez Spółkę z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu mocą której ustanowiono zastaw na w/w zbiorze stanowiącym zakład produkcyjny elementów betonowych zlokalizowany w Gościcinie; przy czym dalsze warunki tej umowy są zasadniczo zgodne warunkami poprzednich umów zabezpieczeń zawartych ze w/w bankiem, w szczególności opisanych w raporcie bieżącym numer 27/2014 z 30 września 2014 roku;
(c) umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw choćby jego skład by zmienny, datowaną na dzień 23 września 2015 roku zawartą przez spółkę zależną Spółki tj. LIBET 2000 sp. z o.o. z/s w Żorach z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z/s we Wrocławiu mocą której ustanowiono zastaw na w/w zbiorze stanowiącym zakład produkcyjny elementów betonowych zlokalizowany w Żorach; przy czym dalsze warunki tej umowy są zasadniczo zgodne warunkami poprzednich umów zabezpieczeń zawartych ze w/w bankiem, w szczególności wskazanych w raporcie bieżącym numer 27/2014 z 30 września 2014 roku;

Zarząd Spółki wskazuje, iż zawarcie w/w aneksów i umów stanowi zakończenie procesu zmiany warunków umów kredytowych wiążących Spółkę, o którym co do zmiany warunków kredytu na rachunku bieżącym Spółka informowała raportem bieżącym numer 09/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm