pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

27-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2015-08-27
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody 127 177 117 815 30 712,41 28 208,93
II. Zysk operacyjny 4 505 7 207 1 087,88 1 725,55
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 612 3 869 389,38 926,31
IV. Zysk netto 1 428 2 433 344,83 582,43
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 437 774 3 245,03 185,26
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 759 -4 318 -2 115,27 -1 033,88
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -5 337 -2 823 -1 288,76 -675,92
VIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 228 -6 146 54,98 -1 471,63
IX. Aktywa trwałe razem 275 227 276 692 65 617,72 64 916,24
X. Aktywa obrotowe razem 159 943 134 900 38 132,58 31 649,60
XI. Suma aktywów 435 170 411 592 103 750,30 96 565,60
XII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 117 270 93 633 27 958,66 21 967,72
XIII. Zobowiązania długoterminowe razem 97 369 96 767 23 214,01 22 703,10
XIV. Kapitał własny razem 220 531 221 192 52 577,50 51 894,89
XV. Kapitał podstawowy 500 500 119,21 117,31
XVI. Liczba akcji 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00
XVII. Zysk strata na jedną akcję w zł/eur 0,03 0,05 0,01 0,01


pozycje od I do do VIII stanowią wybrane dane finansowe dotyczące
sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 -30.06.2015, (b) kolumna
2 i 4 - 30.06.2014 r.pozycje od IX do do XVII stanowią wybrane dane
finansowe dotyczące sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3
-30.06.2015, (b) kolumna 2 i 4 - 31.12.2014W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm