pieniadz.pl

Libet SA
Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.

19-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu co do zagospodarowania zysku LIBET S.A. za rok 2014.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu rekomendacji KNF z dnia 1 marca 2012 roku niniejszym informuje, iż w dniu 18 marca 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po dokonaniu stosownej oceny wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki) aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 11.876.105,20 PLN (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy) został w całości pozostawiony w Spółce i przeznaczony na zwiększenie jej kapitału zapasowego.

W ocenie Zarządu przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki pozytywnie przełoży się na jej rozwój i realizację strategicznych celów (w tym także co do ewentualnych projektów akwizycyjnych), w szczególności w warunkach istotnej poprawę koniunktury w branży budowlanej oraz perspektyw wzrostowych tej branży w najbliższych latach. Dodatkowo, postulowane przez Zarząd zagospodarowanie zysku, pozytywnie wpłynie na obniżenie poziomu zadłużenia Spółki oraz odbudowę kapitału obrotowego po okresie zimowym charakteryzującym się w branży budowlanej znaczącym ograniczeniem przychodów.

Zarząd Spółki podkreśla, iż w perspektywie długoterminowej podtrzymuje i zamierza realizować politykę dywidendy opisaną w Prospekcie Emisyjnym Spółki, jednakże w perspektywie krótkoterminowej bardziej korzystne dna Spółki a w konsekwencji perspektywicznie dla jej akcjonariuszy będzie zagospodarowanie zysku za rok 2014 we wskazany wyżej sposób.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Zarządu Spółki stanowi rekomendację w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. Wiążącą decyzję w tej sprawie – działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm