pieniadz.pl

Libet SA
Raport roczny R 2014

19-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2015-03-19
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 280 149 245 485 66 938 58 484
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 187 21 626 4 107 5 152
III. Zysk (strata) brutto 13 584 14 639 3 246 3 488
IV. Zysk (strata) netto 11 876 12 238 2 838 2 915
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 936 10 249 3 091 2 442
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 809 -5 058 -6 645 -1 205
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 377 -7 668 3 674 -1 827
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 504 -2 477 120 -590
IX. Aktywa razem 398 988 367 223 93 609 88 547
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 291 295 271 406 68 342 65 443
XI. Zobowiązania długoterminowe 85 884 69 900 20 150 16 855
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 96 018 89 033 22 527 21 468
XIII. Kapitał własny 107 693 95 817 25 266 23 104
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 117 121
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,24 0,24 0,06 0,06


Pozycja od I do VIII wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan za okres od
01.01.2014 do 31.12.2014, (b) kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2014 do
31.12.2014. Pozycja od IX do XIV wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan na
dzień 31.12.2014, (b) kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2013.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm