pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

30-08-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2013-08-30
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 561 84 559 17 456 20 016
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 571 -1 720 847 -407
III. Zysk (strata) brutto 218 -5 326 52 -1 261
IV. Zysk (strata) netto 178 -4 679 42 -1 108
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 497 -9 760 -593 -2 310
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 082 -10 353 -731 -2 451
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 677 16 022 1 347 3 793
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 98 -4 091 23 -968
IX. Aktywa razem 384 781 365 288 88 880 89 352
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 178 421 159 106 41 213 38 918
XI. Zobowiązania długoterminowe 88 458 86 358 20 433 21 124
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 89 963 72 748 20 781 17 795
XIII. Kapitał własny 206 360 206 182 47 667 50 433
XIV. Kapitał zakładowy 500 500 115 122
XV. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
XVI. 0,00 -0,09 0,00 -0,02


pozycje od IX do do XIV stanowią wybrane dane finansowe dotyczące
sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 -30.06.2013, (b) kolumna
2 i 4 - 31.12.2012 r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm