pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie umowy znaczącej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie.

30-07-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-30
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 29 lipca 2013 roku, Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z/s w Warszawie ("Bank") umowę zastawu rejestrowego na zbiorze zruszczy i praw ("Umowa Zastawu"), której zawarcie przewidziano w treści aneksu numer 5 z dnia 3 czerwca 2013 roku (data podpisu Emitenta) do umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku, opisanej szczegółowo w prospekcie emisyjnym Emitenta (w szczególności w punkcie 12 tego prospektu) oraz, co do w/w aneksu opisanej w raporcie bieżącym Emitenta numer 13/2013 z 4 czerwca 2013 roku.

Zastaw na zbiorze rzeczy i praw stanowił zabezpieczenie kredytów udzielonych Emitentowi na podstawie umowy kredytowej z dnia 23 marca 2011 od dnia zawarcia tej umowy kredytów, a zawarcie Umowy Zastawu nie jest udzieleniem Bankowi dodatkowego / kolejnego zabezpieczenia.

Treść Umowy Zastawu odpowiada we wszystkich istotnych kwestiach opisowi umowy zastawu na zbiorze zruszczy i praw przedstawionemu w punkcie 12 prospektu emisyjnego Emitenta, odpowiada nadto praktyce regulacji tego typu umów oraz nie odbiega od warunków czy standardów rynkowych.

Umowa Zastawu spełnia kryteria uznania za znaczącą, w oparciu o przesłanki opisane w §2 ust. 1 pkt 44a Rozporządzenia.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm