pieniadz.pl

Libet SA
Zawarcie Umowy Znaczącej (NOVUM STONE EXPERT sp. z o.o. sp.k.)

10-04-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-10
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Znaczącej (NOVUM STONE EXPERT sp. z o.o. sp.k.)
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Emitent") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym informuje, iż dnia 10 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł z NOVUM STONE EXPERT sp. z o.o. sp.k z/s w Katowicach ("NOVUM") umowę o współpracy wraz z porozumieniem dodatkowym, regulującą wszelkie istotne elementy i warunki współpracy co do dystrybucji wytarzanej przez Emitenta kostki brukowej i innych materiałów nawierzchniowych w roku 2013 ("Kontrakt").

NOVUM jest wiodącym dystrybutorem kostki brukowej i materiałów nawierzchniowych w rejonie Górnego Śląska i polski południowo wschodniej, posiadającym wieloletnie doświadczenie handlowe co do dystrybucji takich produktów, 6 profesjonalnie zorganizowanych punktów sprzedaży umiejscowionych w Katowicach, Tychach, Mysłowicach, Sosnowcu, Nowym Sączu, Tarnowie oraz dalsze punktu sprzedaży prowadzone przez jednostki korporacyjnie powiązane z NOVUM.

Zgodnie z Kontraktem, Emitent zobowiązany jest dostarczać NOVUM kostkę brukową i inne materiały nawierzchniowe w ilościach i z uwzględnieniem cen sprzedaży ustalonych w zgodzie z Kontraktem, a NOVUM zobowiązany jest uiścić ceny sprzedaży towarów jak i wykonać dalsze obowiązki ustalone w Kontrakcie a związane w szczególności z wizualizacją punktów sprzedaży i należytą obsługą Klienta, w odniesieniu w szczególności do produktów Emitenta z linii LIBET Premium.

Strony zobowiązały się dołożyć wspólnie najwyższej staranności celem zwiększenia w całkowitym wolumenie zakupywanych przez NOVUM materiałów nawierzchniowych, produktów z linii LIBET Premium.
Co do Kontraktu podkreślenia wymaga, iż w jego treści ustalono istotne aspekty związane z optymalizacją planowaniem procesu produkcyjnego w kontekście oczekiwań rynku, co w ocenie Emitenta istotnie polepszy dostępność oczekiwanych przez rynek Towarów, ograniczy potrzebę produkcji towarów magazynowanych następnie przez Emitenta, co będzie miało istotny pozytywny skutek w zakresie logistyki produkcji i dostaw a także będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację finansowa Emitenta poprzez zmniejszenie okresu zaangażowania środków finansowych w zmagazynowane towary.

Z zastrzeżeniem przedstawionych w niniejszym raporcie informacji, dalsze warunki Kontraktu nie odbiegają istotnie od warunków dostaw towarów powszechnie stosowanych w obrocie kostką brukową i materiałami nawierzchniowymi z jednostkami profesjonalnie zajmującymi się dystrybucją przedmiotowych materiałów i wyspecjalizowanymi w takiej dystrybucji.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżenie warunku bądź terminu.

Zakwalifikowania w/w umowy jako umowy znaczącej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia dokonano w oparciu o kryterium opisane w §2 ust. 1 pkt. 44 ppkt. a) i § 2 ust. 2 zd. 4 Rozporządzenia, z uwzględnieniem w szczególności historycznej wysokości obrotów ze w/w podmiotem jak i jego poprzednikami prawnymi.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm