pieniadz.pl

Libet SA
Raport roczny R 2012

21-03-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 208 308 301 351 49 775 75 257
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 194 55 614 3 631 13 888
III. Zysk (strata) brutto 8 329 48 653 1 990 12 150
IV. Zysk (strata) netto 8 265 40 943 1 975 10 225
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 000 34 653 6 452 8 654
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 836 -20 177 -3 306 -5 039
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 500 -52 324 -3 465 -13 067
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 336 -37 847 -319 -9 452
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,17 0,82 0,04 0,2
XI. Aktywa razem 353 290 383 154 86 417 86 749
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 269 711 287 840 65 973 65 169
XIII. Zobowiązania długoterminowe 75 000 85 000 18 345 19 245
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 73 038 71 991 17 866 16 299
XV. Kapitał własny 83 579 95 314 20 444 21 580
XVI. 500 500 122 113


Pozycja od I do VIII wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan za okres od
01.01.2012 do 31.12.2012, (b) kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2011 do
31.12.2011.Pozycja od IX do XIV wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan na
dzień 31.12.2012, (b) kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2011.Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm