pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2012

21-03-2013


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 209 472 287 117 50 053 71 702
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 402 47 208 2 008 11 789
III. Zysk (strata) brutto 1 029 39 606 246 9 891
IV. Zysk (strata) netto 3 454 31 612 825 7 895
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 330 37 357 8 681 9 329
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 113 -23 244 -4 328 -5 805
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 499 -52 323 -4 659 -13 067
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 282 -38 210 -306 -9 542
IX. Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,07 0,63 0,02 0,16
XI. Aktywa razem 365 288 390 450 89 352 88 401
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 159 106 167 722 38 918 37 974
XIII. Zobowiązania długoterminowe 86 358 96 425 21 124 21 831
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 72 748 71 297 17 795 16 142
XV. Kapitał własny 206 182 222 728 50 433 50 427
XVI. 500 500 122 113
Pozycja od I do VIII wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012, (b) kolumna 2 i 4 stan za okres 01.01.2011 do 31.12.2011. Pozycja od IX do XIV wskazuje: (a) kolumna 1 i 3 stan na dzień 31.12.2012, (b) kolumna 2 i 4 stan na dzień 31.12.2011.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm