pieniadz.pl

Libet SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

15-07-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami, "Rozporządzenie") niniejszym składa raport bieżący o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. następującej treści:

…………………………………………………………………

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARUSZY LIBET S.A.

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000373276 ("Spółka") na podstawie: (a) art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, (b) §11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA") na dzień 11 sierpnia 2011 roku na godzinę 10.00 (dziesiąta). NWZA odbędzie się w Warszawie (00-492), w Hotelu "Sheraton Warsaw Hotel" ulica Bolesława Prusa 2, I piętro, sala "Paryż".

I. Porządek obrad

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
7. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A. /grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres 01.01.2011 do 30.06.2011 sporządzonego dla potrzeb zrealizowania przez LIBET S.A. jako spółkę publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych jej obowiązków informacyjnych.
10. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie LIBET S.A.
11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie NWZA.

Ad pkt 10 porządku obrad
Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie LIBET S.A. obejmuje zmianę § 10 ust. 10 pkt f) Statutu LIBET S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 10 Statutu LIBET S.A. jest następujące:
"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą między innymi:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
c) wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
d) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Spółki, wykraczających poza bieżące prowadzenie jej spraw,
e) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmującego również planowane wydatki inwestycyjne,
f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych."

Brzmienie § 10 ust. 10 Statutu LIBET S.A. z uwzględnieniem projektowanej zmiany pkt. f) jest następujące:
"Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą między innymi:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
c) wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
d) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Spółki, wykraczających poza bieżące prowadzenie jej spraw,
e) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmującego również planowane wydatki inwestycyjne,
f) wybór biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązany jest LIBET S.A."

Projekty wszystkich uchwał zamieszczone zostaną na stronie internetowej Spółki w części Relacje Inwestorskie.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZA.

Zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 21 lipca 2011 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: "wza@libet.pl".

Do żądania powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 24 lipca 2011 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z art. 401 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku gdy zgłoszenie powyższe ma być dokonane w formie elektronicznej należy je przesłać na adres email: "wza@libet.pl".

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.

Zgodnie z art. 401 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Stanowiący Załącznik nr 1a i 1b do niniejszego ogłoszenia (zależnie od charakteru prawnego Akcjonariusza) dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: "wza@libet.pl", dokładając wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w szczególności w zakresie umocowania osób go udzielających.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie NWZA na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz mocodawca. Wskazane jest aby podstawowe informacje w tym zakresie ujęte były w treści pełnomocnictwa.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na NWZA zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału w jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami swojego mocodawcy.

VI. Możliwość i sposób uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA.

Prawo uczestnictwa w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 26 lipca 2011 roku.

X. Informacja o prawie uczestnictwa w NWZA.

Uprawnione do udziału w NWZA będą tylko te osoby, które spełniają wszystkie następujące wymogi: (a) są akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 26 lipca 2011 roku, (b) zwróciły się po ogłoszeniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Zarząd ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl. 5, w pok. 5 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w miejscu wyłożenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz: (a) może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, (b) ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZA.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na NWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.libet.pl od dnia zwołania NWZA w części Relacje Inwestorskie.

XII. Strona Internetowa.

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki www.libet.pl w części Relacje Inwestorskie.

XIII. Pozostałe informacje.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w NWZA.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem NWZA oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.


…………………………………………………………………

W uzupełnieniu powyższego, LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w § 34 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 Rozporządzenia, do niniejszego raportu bieżącego załączono projekty uchwał które mają być podjęte na NWZA, obejmujące w szczególności materię zamiany statutu LIBET S.A.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm