pieniadz.pl

Libet SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011

31-08-2011


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2011 obejmujące okres od 2011-01-01 do 2011-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według polskich zasad rachunkowości opisanych w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r., Dz.U. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
w walucie
data przekazania: 2011-08-31
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBET S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-332 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 5
(ulica) (numer)
(71) 33 51 101 (71) 33 51 100
(telefon) (fax)
gpw@libet.pl www.libet.pl
(e-mail) (www)
525-242-24-24 141349437
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze / 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114 421,00 83 485,00 28 841,00 20 849,00
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 460,00 156 097,00 1 880,00 38 983,00
III. Zysk (strata) brutto 3 815,00 154 620,00 961,00 38 614,00
IV. Zysk (strata) netto 3 611,00 153 512,00 910,00 38 336,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 273,00 10 002,00 3 094,00 2 498,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 226,00 -142 711,00 -2 326,00 -35 640,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 232,00 190 129,00 -11 149,00 47 482,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 260,00 57 420,00 318,00 14 340,00
IX. Aktywa razem 368 370,00 375 152,00 92 402,00 94 728,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173 643,00 147 597,00 43 557,00 37 269,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 100 757,00 101 010,00 25 274,00 25 506,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 72 886,00 46 587,00 18 283,00 11 764,00
XIII. Kapitał własny 194 727,00 227 555,00 48 845,00 57 459,00
XIV. Kapitał zakładowy 500,00 500,00 125,00 126,00
XV. Liczba akcji 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,07 3,07 0,02 0,77


pozycje od IX do do XVI stanowią wybrane dane finansowe dotyczące
sytuacji finansowej na dzień: (a) kolumna 1 i 3 -30.06.2011, (b) kolumna
2 i 4 - 31.12.2010 rW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm